TÜRKİYE’ DE EV DIŞI GIDA TÜKETİMİN DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ

TÜRKİYE’ DE EV DIŞI GIDA TÜKETİMİN DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ

Bu çalışmada,tüketicilerin ev dışı gıda tüketimi ile ilgili genel tutum ve eğilimler incelenmiştir. Bu amaçla,çalışma Türkiye’ nin 7 coğrafi bölgesinde anket tekniği kullanılarak 1282 kişi ile yürütülmüştür. İstatistiki çözümlemede Ki-kare analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılanların tümü ev dışı gıda tüketmektedir. En yüksek gelire sahip %20 lik grubun, aylık gelirin içerisindeki aylık ev dışı gıda tüketiminin payı %21.83’dür. Ev dışı gıda tüketenler, tüketim yeri tercihi olarak en fazlarestoranları tercih etmektedir. Ev dışı gıda tüketim nedeni olarak ilk sırada özel günler gelmektedir. Yapılan ki kare analizi sonucuna göre, tüketicilerin meslek grupları ile ev dışı gıda tüketme alışkanlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.

TÜRKİYE’ DE EV DIŞI GIDA TÜKETİMİN DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ (221 indirme)